Gå til innholdet
gris

Grilstad er opptatt av å sikre god dyrevelferd

Vårt slakteriselskap, Midt-Norge Slakteri AS (MNS), gir råd og veiledning til bønder som leverer storfe, svin eller småfe. MNS har som målsetting at 100 % av slaktene som kommer inn skal være fra gårder med godkjent Kvalitetssystem i Landbruket (KSL). Grilstad og MNS ønsker å styrke fokuset på dyrevelferd, og spesielt på gris. Med bakgrunn i dette har MNS gjort avtale med KLFs spesialveterinær på svin og dyrevelferd, Emilie Oldervik, for å jobbe med å dokumentere dyrevelferden i MNS sine svinebesetninger, og ved behov veilede svineprodusentene.

Ett av våre mål er at svinebesetningene som leverer livdyr og slakt til vårt slakteriselskap, skal være godkjente «Helsegris-besetninger». Helsegris er et norsk dokumentasjons- og oppfølgingssystem for velferd i svinebesetninger. Det er en samlet næring som har etablert dette dyrevelferdsprogrammet for svin som startet i 2019.


Dyrevelferdsprogram for svin innebærer tett samarbeid med veterinær via obligatoriske besetningsbesøk. Det skal dokumenteres forhold i hver besetning i Helsegrissystemet. Dette er blant annet oppfølging av syke og skadde dyr, bruk av strø- og rotemateriale, forekomst av halebiting, dyretetthet, fôr- og vanntilgang og krav om kompetanse. For svinebesetninger som ikke deltar, vil dette få store økonomiske konsekvenser. 
Næringen har besluttet å etablere tilsvarende program for storfe (ikke melkeproduksjon) og for småfe. Forventet oppstart i 2020. Grilstad har spilt og spiller en sentral aktør i dette arbeidet. 
Les mer om dyrevelferd i Grilstad her.